Оградување од одговорност

(Стопанска комора: 71375341) ви дозволува пристап на www.claim24.mk и ве поканува да ги користите услугите кои се нудат. Claim24 го задржува правото да ја измени содржината или да отстрани делови во кое било време без обврска да ве информира. Ако сакате подетални информации или имате прашања околу оградувањето на нашата страница, исконтактирајте нè по е-пошта: info@claim24.mk.

Ограничена одговорност

настојува да ги ажурира и/или дополнува содржините на [] колку е можно почесто. Сепак, [] не ја гарантира целосноста, доверливоста и точноста на информациите на [].[] не прифаќа одговорност за недоволна јасност, грешки или неточност.

Материјалите прикажани на [] не содржат никаква гаранција. Овие материјали може да се изменат во секое време без претходно известување од [].

Секоја постапка што би ја покренале против информациите што ќе ги најдете на веб-страницата [] е на ваш сопствен ризик. [] не презема одговорност за каква било штета која произлегува или е поврзана со користењето на информациите од веб- страницата [].

[] исто така не се одговорни за хиперврските на веб-страницата [] кои водат до други страници или услуги од трети страни. Иако настојуваме да обезбедуваме врски со висок квалитет, можно е содржините од овие врски да се променат без претходно известување и пред да бидеме во можност да ги избришеме.

Авторско право

Сите информации на страницата [] се и остануваат сопственост на []. Сите права од интелектуална сопственост во врска со овие информации припаѓаат на []. Размена, репродукција, споделување или прекршување на гореспоменатите права на каков било друг начин не се дозволува без писмена согласност од [].

Овластување

Со користењето на нашата страница, се согласувате со нашето оградување и условите кои произлегуваат.

Друго

Ова оградување може да се промени одвреме-навреме.

Оваа страница користи колачиња. Со користењето на Claim24, ја прифаќате нашата политика за колачиња.    ПРИФАТИ